Liberty Euqality Fraternity

Babasaheb Dr. B.R.Ambedkar Chair-Centre

[ Established by Government of Gujarat ]

Saurashtra University Rajkot-360005 Gujarat

બાબાસાહેબ ડો. બી. આર. આંબેડકર ચેર - સેન્ટર, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ
દ્વારા ચાલતા પ્રમાણપત્રીય અભ્યાસક્રમનું પાંચ સેન્ટરોનું કામચલાઉ પરિણામ

ઓનલાઈન વ્યાખ્યાન લિંક
  • 26 નવેમ્બર ના બંધારણ દિવસ હોવાથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે નીચે આપેલ બંને લિંક ઉપર ક્લિક કરી સ્પર્ધામા ભાગ લઈ પોતાના સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી ગ્રુપમાં મૂકશે. સંવિધાન વાંચવા માટેની લિંક https://readpreamble.nic.in
  • ક્વિઝમા ભાગ લેવા માટેની લિંક https://constitutionquiz.nic.in
બાબાસાહેબ ડૉ. બી.આર. આંબેડકર ચેર-સેન્ટર, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ
(ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા સ્થાપિત)
વર્ષ : ૨૦૨૩-૨૦૨૪ની યોજનાઓમાં જોડવા માટે વિદ્વાનો, અધ્યાપકો, સંશોધન છાત્રો
અને ધોરણ-૬ થી પીએચ.ડી. સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટેની ઓનલાઈન રજી. લીંક નીચે મુજબ છે.

News Events


DR. B.R AMBEDKAR | डॉ. बी.आर. आम्बेडकर || आधुनिक भारत का इतिहास


भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर जी का नागपुर जाते समय दीक्षाभूमि का ओरिजिनल वीडियो


Bhim Garba Part - 1


Bhim Garba Part - 2


Programms in BAC Chair


Freeship Card Guideline


Freeship Card Format


ડૉ. આંબેડકર મેમોરિયલ E-વ્યાખ્યાન શ્રેણી


સામાજિક સમતા સપ્તાહ, ડો. આંબેડકરજી ની 132મી જન્મ જયંતિ નિમિતે આયોજિત વ્યાખ્યાન - 7


સામાજિક સમતા સપ્તાહ, ડો. આંબેડકરજી ની 132મી જન્મ જયંતિ નિમિતે આયોજિત વ્યાખ્યાન - 6


સામાજિક સમતા સપ્તાહ, ડો. આંબેડકરજી ની 132મી જન્મ જયંતિ નિમિતે આયોજિત વ્યાખ્યાન - 5


સામાજિક સમતા સપ્તાહ, ડો. આંબેડકરજી ની 132મી જન્મ જયંતિ નિમિતે આયોજિત વ્યાખ્યાન - 4


સામાજિક સમતા સપ્તાહ, ડો. આંબેડકરજી ની 132મી જન્મ જયંતિ નિમિતે આયોજિત વ્યાખ્યાન - 3


સામાજિક સમતા સપ્તાહ, ડો. આંબેડકરજી ની 132મી જન્મ જયંતિ નિમિતે આયોજિત વ્યાખ્યાન - 2


સામાજિક સમતા સપ્તાહ, ડો. આંબેડકરજી ની 132મી જન્મ જયંતિ નિમિતે આયોજિત વ્યાખ્યાન - 1


૧૫/૦૩/૨૦૨૩ ના દિવસે આયોજિત રાષ્ટ્રીય સેમિનાર માટે રજિસ્ટ્રેશન લિંક


Tharav 29-3-2017


New Delhi Guide line 29-4-2016


Compendium of Instructions on Reservation in AppointmentsSUBSi


અગત્યની સૂચના
રાષ્ટ્રીય સેમિનાર ને 19.1.2023ના પ્રથમ પરિપત્ર માં જાહેર કરી હતી તે તારીખ ફેરફાર1 થતા ફેબ્રુઆરી ના અંતિમ સપ્તાહમાં યોજાનાર છે. જે વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે.


BAC Research Through Sep. Fellwoship Awoard-2022-23


BAC Award LLM, M.Phil, Ph.D


BAC Special Fellowship Research Award LLM, M.Phil, Ph.D - 2020-21


BAC Book Publication Guideline 2020-21


Invitation - Akhil Bhartiya Sangosthi


Akhil Bhartiya Sangosthi Patrika Dt. 8-3-2019


BAC Books Publication


Sanvidhan Swikar divas Date : 26-11-2018


Dr. BAC Award Fellowship Application Form-2018-19


Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar special Fellowship Research Award' 2018-19


BAC Reseach Award Guideline


BAC Jaherat for Award 8-5-2018


- -


- -

કચેરી કાર્ય પદ્ધતિ
(સચિવાલયના વિભાગો સિવાય ની કચેરી માટે

ડો. આંબેડકર પુસ્તક પ્રકાશન અનુદાન યોજના ૨૦૨૩-૨૦૨૪

ડો. કાથડ ભારત સરકાર ના આંબેડકર ફાઉંડેશનમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિ ના સભ્ય બન્યા

Students Guidelines

India has produced great thinkers and social leaders who, by their revolutionary and path breaking thoughts and actions, have left a lasting impact not only on India, but the world as a whole. They have developed indigenous ideas and have provided cultural and ethical identity to India. There is a great need to acquaint the teachers and Students with their thinking and work and to involve them in studies; research and field work based extension service programmes of constructive work. Bharat Ratna Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar was a great national leader of the twentieth century. He was an intellectual, scholar, and statesman and contributed greatly in the nation building. He led a number of movements to emancipate the downtrodden masses and to secure human rights to millions of depressed classes. He has left an indelible imprint through his immense contribution in framing the Modern Constitution of India. He stands as a symbol of struggle for achieving the Social Justice. Therefore, setting up of Chairs in various Universities/Institutes in his memory is a befitting tribute to this illustrious Son of India.

Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar was a man of versatile genius, great economist, constitutionalist, social reformist, a political thinker, a champion of downtrodden and above all a great humanist. All through his life he struggled to establish the basic principles - Liberty, Equality, and Fraternity in all walks of life in the society. To achieve these he used his mental calibers and followed constitutional Methods. His entire life was of great struggle to emancipate the exploited people. He had taken utmost care to draft the liberal Constitution, making the citizens of this nation to enjoy the fundamental rights without any discrimination on the grounds of caste, color, and creed, place of birth, religion, or sex. His notion of democracy made him to stand unique among the modern thinkers of democracy. For him, democracy is `a way of life wherein revolutionary changes in the socio-economic code of life of the people are brought about without bloodshed`. This is a testimony for his conviction in the establishment of liberal democratic system. This system to him should bring an end to all sorts of Discrimination and thereby establishing a casteless society because he believed caste is a hindrance to the growth of individual and the democratic system

Bharat Ratna Babasaheb Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar birth centenary celebration Committee, Government of Gujarat decided in 1992 to give one time grant of Rs. 5 lacks to establish Babasaheb Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar Chair in all the Universities of the state. Saurashtra University, Rajkot was also given a Chair, ( Commissioner of Yuvak Seva and Cultural Activities , Government of Gujarat, Sachivalay, Gandhinagar, office order no YPS-SNA-2003-G-4, Date 31-3-2003 ) Which had to function out of the interest earned form this one time grant of Rs. 5 lacks. Saurashtra University invited and nominated Dr. Hemixa Rao, Professor & Head, Department of Sociology as a Chairperson of Dr. B. R. Ambedkar Chair. Department of Social Justice and Empowerment, Government of Gujarat, Sachivalay, Gandhinagar, Circular No. ABD/102016/63705/H(IWDMS/71550) Date 29-04-2016 to Sanction a grant of Rs. 35 Lacks to establish Babasaheb Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar Chair - Centre for Dr. B. R. Ambedkar Studies. Honourable Vice Chancellor Nominated Dr. Raja N. Kathad, Professor, Department of Sanskrit, Saurashtra University as a Chairman of Dr. B. R. Ambedkar Chair - Centre on Date 06-12-2016. And release grant of Rs. 35 Lacks for Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar Chair - Centre for Dr. B. R. Ambedkar Studies by Department of Schedule caste welfare, 4/2, Dr. Jivarajmehta bhavan, Government of Gujarat, Gandhinagar, circular no. AJK- G-1/1/2016-17/19 TO 31, Date 05-01-2017